首页 古诗词 浣溪沙·谁念西风独自凉

浣溪沙·谁念西风独自凉

唐代 / 黄爵滋

数日不上西南楼。故人薄暮公事闲,玉壶美酒琥珀殷。
中州帝王宅,园沼深且幽。希君惠稻粱,欲并离丹丘。
织槛锦纹苔乍结,堕书花印菊初残。(《宿西溪隐士》)
旷岁怀兹赏,行春始重寻。聊将横吹笛,一写山水音。"
"久废南山田,叨陪东阁贤。欲随平子去,犹未献甘泉。
女伴争攀摘,摘窥碍叶深。并生怜共蒂,相示感同心。
"逍遥仙家子,日夕朝玉皇。兴高清露没,渴饮琼华浆。
凭君折向人间种,还似君恩处处春。
忘虑凭三乐,消闲信五禽。谁知是官府,烟缕满炉沈。"
"世承清白遗,躬服古人言。从官俱守道,归来共闭门。
"圭灶先知晓,盆池别见天,
"龙象经行处,山腰度石关。屡迷青嶂合,时爱绿萝闲。


浣溪沙·谁念西风独自凉拼音解释:

shu ri bu shang xi nan lou .gu ren bao mu gong shi xian .yu hu mei jiu hu po yin .
zhong zhou di wang zhai .yuan zhao shen qie you .xi jun hui dao liang .yu bing li dan qiu .
zhi jian jin wen tai zha jie .duo shu hua yin ju chu can ...su xi xi yin shi ..
kuang sui huai zi shang .xing chun shi zhong xun .liao jiang heng chui di .yi xie shan shui yin ..
.jiu fei nan shan tian .dao pei dong ge xian .yu sui ping zi qu .you wei xian gan quan .
nv ban zheng pan zhai .zhai kui ai ye shen .bing sheng lian gong di .xiang shi gan tong xin .
.xiao yao xian jia zi .ri xi chao yu huang .xing gao qing lu mei .ke yin qiong hua jiang .
ping jun zhe xiang ren jian zhong .huan si jun en chu chu chun .
wang lv ping san le .xiao xian xin wu qin .shui zhi shi guan fu .yan lv man lu shen ..
.shi cheng qing bai yi .gong fu gu ren yan .cong guan ju shou dao .gui lai gong bi men .
.gui zao xian zhi xiao .pen chi bie jian tian .
.long xiang jing xing chu .shan yao du shi guan .lv mi qing zhang he .shi ai lv luo xian .

译文及注释

译文
机会来临且迎合,暂时栖身登仕途。
雷开惯于阿谀奉承,为何给他赏赐封爵?
游子像一片白云缓缓地离去,只剩下思妇站在离别的青枫浦不胜忧愁。
其二
千军万马一呼百应动地惊天。
游人尽兴散去,笙箫歌声也渐渐静息,才开始觉得一片空寂,又仿佛正需要这份安谧。回到居室,拉起窗帘,等待着燕子的来临,只见双燕从蒙蒙细雨中归来,这才拉起了帘子。
 我私下里考察从前的事件,大体上是(shi)势力(li)强大的先反:淮阴侯韩信统治着楚(chu),势力最强,就最先反叛;韩王信依靠了匈奴的力量,就又反叛了;贯高借助了赵国的条件,就又反叛了;陈 部队精锐,也反叛了;彭越凭借梁(liang)国,也反叛了;黥布凭借淮南,也反叛了;卢绾势力最弱,最后反叛。长沙王吴芮才有二万五千封户,功劳很少,却保全了下来,权势最小而对汉朝最忠顺;这不只是由于性情和别人不同(tong),也是由于形势使他这样。倘若从前让樊哙、郦商、周勃、灌婴占据几十个城为王,那现在他们由于作恶而亡国,也是可能的。假使让韩信、彭越之流,只居于彻侯的地位,即便今天也还能保全,也是可能的。既然如(ru)此,那么天下大计就可以知道了。要想使天下诸侯王都忠心归附汉朝,那最好让他们都像长沙王一样;要想让臣下不至于像韩信那样被杀掉,那最好让他们像樊哙、郦商那徉;要想使天下安定,最好多多建立诸侯国而使他们的势力减小。力量弱小就容易用道义来指使他们,国土小就不会有反叛的邪念。这样就使全国的形势,如同身体使唤手臂,手臂使唤手指似的,没有不听从指挥的。诸侯王不敢有反叛的想法(fa),如同辐条聚向车轮一样,都归顺天子,即使是老百姓,也会知道他们都很安稳。这样,天下就都知道陛下的英明。分割土地,定出制度:把齐、赵、楚三个王国分成若干侯国,让齐王、赵王、楚王的子孙,全都依次受封先人的那份封地,一直到分尽为止。对燕、梁等其他王国也是这样。有些封地大而子孙少的,也都分成若干侯国,暂时空着搁置起来,等着他们的子孙出生以后,再封他当候。诸侯王的封地,有不少已被削除收归汉朝所有的,那就替他们调整侯国所在的地区,等到要封他的子孙到别的地方去的时候,按候国的应有户数,给以补偿。一寸土、一口人,皇帝也不沾他们的,确实只是为了安定太平罢了。这样,天下就都知道陛下的廉洁。分封土地的制度一旦确定,宗室子孙没有不考虑保住自己的统治的。臣子没有背叛的念头,皇帝没有讨伐的想法。所以天下就都知道陛下的仁德。法令制定了,没有人触犯;政令推行了,没有人抵触。贯高、利几一类的阴谋不会出现,柴奇、开章那样的诡计不会萌生。老百姓都向往良善,大臣都向皇上表示恭顺。所以天下就都知道陛下的道义。这样,即使让幼儿当皇帝,天下也很安定;即使立一个遗腹子作天子,让臣子朝拜老皇帝遗留下来的皇袍,天下也不致于混乱。这样,就可以使天下安定无(wu)事,后代也称颂陛下的圣明。只要采取这样的措施,上述五个方面的业绩也就随之而来了,而陛下又怕什么而久久不这样办呢?
夜深时,我走过战场,寒冷的月光映照着白骨。
入春来不知耗费多少买花钱,一天天沉醉在西湖湖边。玉骢马熟识逛西湖的路,昂首嘶鸣走过酒楼楼前。红杏芳香中箫鼓震天轰响,绿杨婆娑树影里欢荡秋千。
想尽了办法为博取周郎的青睐,你看她故意地时时拨错了琴弦。
急风胡乱地掀动水中的荷花,密雨斜打在长满薜荔的墙上。
 恭敬地呈上我以前作的文章十八篇,如蒙您过目,也足以了解我的志向所在。
笔端蕴涵着智慧对着秋菊临摹,口齿中含着对秋菊的芳香对着月亮吟咏。
他不事君王迷恋花草胸怀豁达。
每当夕阳西下的时候,想起那一桩桩历历在目的往事,雕梁玉砌,皇宫宝殿随水波无情的东流。回忆了它不知道多少次,每一次都久久的不能释然……
在她们的背后能看见什么呢?珠宝镶嵌的裙腰多稳当合身。

注释
⑸当歌对酒时:在唱歌饮酒的时候。曹操《短歌行》:“对酒当歌,人生几何?”金樽:精美的酒具。
 布:铺开
⑶汩(gǔ)没:埋没。
7 孤音:孤独的声音。
⒅盘桓:留恋不忍离去。

赏析

 次句“短翼差池不及群”,转说自己,也暗含杜牧。这是一首送别诗。李商隐用“差池”暗寓“伤别”之情。这句是说,自己正如风雨中艰难行进的弱燕,翅短力微,赶不上同群。
 为了增强表现力,信中明征暗引的成语和典故很多,显得文采斐然;但是用得妥帖巧妙,并多是平时已为人们所熟悉的常典和名句,所以一点也没有艰涩之感。作者还十分注意语言的感情色彩,往往只用一两个字就传达出丰富的内涵。用字不多,但从中可体味到隐含着的惋惜之情。另外,此信的音韵节奏也非常和谐。作者对于句子的抑扬顿挫和段落的承转连接都十分,全文犹如一沟溪水,汩汩流出,了无滞碍。
 颈联中用了两个比喻。“蛟龙愁失水”,比喻文宗受制于宦官,失去权力和自由。“鹰隼与高秋”,比喻忠于朝廷的猛将奋起反击宦官。(《左传·文公十八年》:“见无礼于其君者,诛之,如鹰隼之逐鸟雀也。”鹰隼之喻用其意。)前者,是根本不应出现的,然而却是已成的事实,所以用“岂有”表达强烈的义愤,和对这种局面的不能容忍;后者,是在“蛟龙失水”的情况下理应出现却竟未出现的局面,所以用“更无(根本没有)”表达深切的忧恨和强烈的失望。与上面的“须共”“宜次”联系起来,还不难体味出其中隐含着对徒有空言而无实际行动、能为“鹰隼”而竟未为“鹰隼”者的不满与失望。
 这话怎么讲呢?蒋氏说了这几层意思:
 此诗发端既不写楼,更不叙别,而是陡起壁立,直抒郁结。“昨日之日”与“今日之日”,是指许许多多个弃我而去的“昨日”和接踵而至的“今日”。也就是说,每一天都深感日月不居,时光难驻,心烦意乱,忧愤郁悒。这里既蕴含了“功业莫从就,岁光屡奔迫”的精神苦闷,也融铸着诗人对污浊的政治现实的感受。他的“烦忧”既不自“今日”始,他所“烦忧”者也非止一端。不妨说,这是对他长期以来政治遭遇和政治感受的一个艺术概括。忧愤之深广、强烈,正反映出天宝以来朝政的愈趋腐败和李白个人遭遇的愈趋困窘。理想与现实的尖锐矛盾所引起的强烈精神苦闷,在这里找到了适合的表现形式。破空而来的发端,重叠复沓的语言(既说“弃我去”,又说“不可留”;既言“乱我心”,又称“多烦忧”),以及一气鼓荡、长达十一字的句式,都极生动形象地显示出诗人郁结之深、忧愤之烈、心绪之乱,以及一触即发、发则不可抑止的感情状态。
 杜甫处身于“老病客殊方”(《壮游》)的困境,尤思贡“美人”于玉堂。这一思想,应该说已经超越了封建时代知识分子个人的成败得失和禀性好恶。张子房的功成身退和韩谏议的激流知退实际上颇合于杜甫“色难腥腐”的本心;在仕途上尚不如张、韩走得那么远的杜甫,甚至对韩君之退隐也还隐约流露出稀微的向往,因为韩君在政治上曾经辉煌的成就感正是杜甫所缺少的。但不论如何,杜甫有着更强烈的“葵霍倾太阳”(《自京赴奉先县咏怀五百字》)似的政治热情,一生未曾放弃。“仕”与“隐”的选择,“出”与“入”之依违,贯穿了杜甫整个人生和思想历程。现实的绝望使他“每欲孤飞去”(《秋日夔府咏怀一百韵》)理想的执著又令他“不忍便永诀”(《自京赴奉先县咏怀五百字》),幻灭与希望交织成困惑难解的政治情结。
 “晚云都变露,新月初学扇”,在这两句里,词人转换了视觉角度,由前边写地上(di shang)的景物转换为写天上的景物,抓住事物特有的物征描绘了“晚云”与“新月”的情态变化和背景的明暗变化。五、六两句是仰观的背景,更是表现时间的流动。从“变露”与“学扇”这两个词语里,读者不仅能体会到景物变化的动态美,意态形象的朦胧美,还能清晰地感受到时间的流动感。晚云变露,是说夜晚天空的云层渐渐模糊难以认辨,而空气却越来越凉冷湿润,地面上也凝结了露珠;而新月学扇,则是月牙儿冉冉升上的景象,且有它尽力欲呈露半面的趋向的意味。这都是深秋典型的景观。
 在一个有生理缺陷的人面前戏言说笑,不怕忌讳。从后文同游来看,他们是心心相印的好朋友。看似谐谑,其实也是在写他自己,实在寄寓了很深的感叹。聋子庞安常“以眼为耳”,成一方巧手神医;而诗人“以手为口”,是一代诗文绝佳的士子。安常“颖悟绝人”,却隐居乡间,权充一名村医;自己也因诗文得祸,贬居僻远。而又自居“异人”,可见作者开朗诙谐、活泼风趣与乐观自信的性情。得这样一位同病相怜、眼明心慧而又一派天然之能人,早已把自己的病放到了一边,直接写他们在他病好过后同游清泉寺。
 诗人在异国他乡的“窟室徘徊”,意欲“聊同凿坯”,但他徒有归隐的志向,却没有归隐的机遇,他幻想象颜阖一样凿壁逃遁,在“桐间露落,柳下风来”中寻求心灵的安宁。却无奈地被敌国的高官厚禄囚禁,他虽然身体躲在“蝉有翳兮不惊,雉无罗兮何惧”的小园,却摆不脱“檐直倚而妨帽,户平行而碍眉”的精神压力。生活上的安乐,始终不能弥补精神的空虚与困惑。诗人处在一种特殊的政治境遇中,虽然在敌国做官待遇优厚,但他仕宦敌国的耻辱始终不能释怀,他被自己不能保留“不事二主”的操守折磨的心(de xin)如“历陵枯木”,发如“睢阳乱丝”。历陵枯木虽然曾经中枯而更茂,可对作者而言,梁国早已覆灭,梦幻中的可能枯而复苏的豫章树,却无论如何都不能再生发了。曾经“或陪玄武之观,时参凤凰之墟。观受厘于宣室,赋长杨于直庐”的人生经历,使他对国耻君恩根深蒂固而不能忘怀, 可是仅仅凭借(ping jie)他的一己之力,根本不可能转日回天。他屈从了,不但无法报国,还转而为敌国效力,过去的他一去不复返了,他带着沉重的精神枷锁悲哀痛心,所以他看到自己发如雎阳乱丝,就象当年墨子见素丝而泣一样,再也找不回生命蓬勃的痕迹了。
 诗题为《《院中独坐》虞集 古诗》,含有深刻的孤独和寂寞的意思,他的这种乡关之思实际上是在内心深处所藏的家国意识,故借院中的松树来宣泄心中的不满。大诗人李白有《独坐敬亭山》一诗,是借孤云寄托自己的孤独,虞集《《院中独坐》虞集 古诗》亦从松风中找到寄托的对象,并从风声的倾听中听出江南春雨的消息,其内心的痛楚也超越他个人内心的疆域成为世人可以共鸣的故土家园意识,从而传达出“独坐”的神髓。
 这是一首反映边地战争的写实诗。诗人继承了《诗经》与《楚辞》现实主义的优良传统,深刻地反映了东汉末年边地战争给人民带来的深重苦难的社会现实。
 《流莺》李商隐 古诗,指漂荡流转、无所栖居的黄莺。诗的开头两句,正面重笔写“流”字。参差,本是形容鸟儿飞翔时翅膀张敛振落的样子,这里用如动词,犹张翅飞翔。漂荡复参差,是说漂荡流转之后又紧接着再飞翔漂泊。“度陌”、“临流”,则是在不停地漂荡流转中所经所憩,应上句“复”字。《流莺》李商隐 古诗这样不停地漂泊、飞翔,究竟是为什么呢?又究竟要漂荡到何时何地呢?诗人对此不作正面交代,只淡淡接上“不自持”三字。这是全联点眼,暗示出《流莺》李商隐 古诗根本无法掌握自己的命运,仿佛是被某种无形的力量控制着。用《流莺》李商隐 古诗的漂荡比喻诗人自己的辗转幕府的生活,是比较平常的比兴寓托,独有这“不自持”三字,融和着诗人的独特感受。诗人在桂林北返途中就发出过怅然的叹息:
 三是“卒章显其志”。诗的前三联基本上是冷静地客观地写景叙事,读者单看前三联几乎看不出作者的倾向所在。只是到了最后一联,才忽然笔锋一转,把对事件的评判,和诗人写诗的旨意,一下子袒露了出来。诗人“显志”的方式也很别致。他笔下的尾联不是前三联所创造的形象的自然延伸,也不是对隋炀帝东游景象的直接批判,而是另起炉灶,凌空一跃,一下子跃到“义师”、“迷楼”上去,对隋炀帝游荡荒淫所招致的亡国后果作了严肃的评论和无情的嘲讽。但又不是直言指斥,而是把隋炀帝为了淫乐而修的“迷楼”与南朝陈后主的“景阳楼”相比,把读者的视线和思绪又拉回到眼前的《汴河亭》许浑 古诗,解景生情,发人深思,无限感慨都在意象之外,这样的结尾是很有韵味的。
 施补华的《岘佣说诗》评这首诗的三、四句时说:“若作燕子他去,便呆。盖燕子仍入此堂,王谢零落,已化作寻常百姓矣。如此则感慨无穷,用笔极曲。本诗感慨藏而不露,寄物咏怀的名篇,是组诗《金陵五题》中的一篇。
 一是形式上,对仗精工奇巧。“诗”对“梦”,“成”对“尽”,“流水”对“落花”,“上”对“间”。
 这首诗通过描写《桃花溪》张旭 古诗幽美的景色和作者对渔人的询问,抒写一种向往世外桃源,追求美好生活的心情。

创作背景

 《《大雅·江汉》佚名 古诗》一诗,《毛诗序》以为尹吉甫所作。今人以其无据多不相信。有人认为是召伯虎所作。其第一章诗人自称“我”,为第一人称手法写成;而第三章云:“江汉之浒,王命召虎。”说到周王之命,又自称“召虎”。第四、五、六章也有“王命召虎”、“虎拜稽首”等语。一般如果自称为“我”,而同周天子联系起来则称“召虎”、“虎”,则可以推定作者为召伯虎。此诗同传世的周代青铜器召伯虎簋上的铭文一样,都是记叙召伯虎平淮夷归来周王赏赐之事。

 

黄爵滋( 唐代 )

收录诗词 (8234)
简 介

黄爵滋 黄爵滋(1793(癸丑年)—1853)清代官吏、诗人。字德成,号树斋。抚州宜黄县城人。官至礼、刑二部侍郎。清代着名政治家、思想家、文学家.当黄爵滋初入仕途时,鸦片流毒正肆无忌惮地吞噬着清王朝积弱的躯体。闭关锁国政策的推行,使这个“天朝上国”妄自尊大、因循守旧,举国孤陋寡闻,陶醉于“天朝物产丰盈,无所不有”的无知状态。刚刚迈进而立之年的黄爵滋不禁一声叹息。积极倡导禁烟的先驱者之一,与林则徐、邓廷桢等均为禁烟名臣。

登乐游原 / 刀怜翠

野寺霜露月,农兴羁旅情。聊租二顷田,方课子弟耕。
不话兴亡事,举首思眇邈。吁哉未到此,褊劣同尺蠖。
公卿有几几,车骑何翩翩。世禄金张贵,官曹幕府贤。
"春至衡阳雁,思归塞路长。汀洲齐奋翼,霄汉共成行。
"百越城池枕海圻,永嘉山水复相依。悬萝弱筱垂清浅,
一峰晓似朝仙处,青节森森倚绛云。
寄语东流任斑鬓,向隅终守铁梭飞。(上见《北梦琐言》)
地理金城近,天涯玉树孤。圣朝朱绂贵,从此展雄图。"


喜春来·春宴 / 西门伟伟

岱马卧阳山,燕兵哭泸水。妻行求死夫,父行求死子。
白玉高楼看不见,相思须上望夫山。
五色卿云覆九重,香烟高舞御炉中。
曩事五岳游,金衣曳祥烟。高攀桐君手,左倚鸑鷟肩。
金桃烂熟没人偷。凤惊宝扇频翻翅,龙惧金鞭不转头。
"稚子出看莎径没,渔翁来报竹桥流。(《夏日喜雨》)
"清商一曲远人行,桃叶津头月正明。
揽彼造化力,持为我神通。晚谒泰山君,亲见日没云。


无衣 / 司徒聪云

晓光初入右银台,鸳鹭分班启沃来。
不须嫌邑小,莫即耻家贫。更作东征赋,知君有老亲。"
"王门嘉礼万人观,况是新承置醴欢。花烛喧阗丞相府,
阿母何猜不得知。梦里行云还倏忽,暗中携手乍疑迟。
"台榭沈沈禁漏初,麝烟红蜡透虾须。
旧诗传海峤,新冢枕江湄。遗稚呜呜处,黄昏绕繐帷。"
"经旬因雨不重来,门有蛛丝径有苔。
"金殿试回新折桂,将军留辟向江城。


胡无人行 / 乐正建昌

裁诏催添烛,将朝欲更衣。玉堂宜岁久,且莫厌彤闱。"
朝云暮雨镇相随,石头城下还相遇。二月三月江南春,
由来牧守重,英俊得荐延。匪人等鸿毛,斯道何由宣。
况乎人假人,心阔吞沧溟。"
云輧戾止,洒雾飘烟。惟馨展礼,爰列豆笾。"
"清和春尚在,欢醉日何长。谷鸟随柯转,庭花夺酒香。
不胜攀折怅年华,红树南看见海涯。
公府适烦倦,开缄莹新篇。非将握中宝,何以比其妍。


巩北秋兴寄崔明允 / 司空红爱

"野外登临望,苍苍烟景昏。暖风医病草,甘雨洗荒村。
绵邈千里途,裴回四郊暮。征车日云远,抚已惭深顾。"
"绝岸临西野,旷然尘事遥。清川下逦迤,茅栋上岧峣.
俗客欲寻应不遇,云溪道士见犹稀。"
抱琴来取醉,垂钓坐乘闲。归客莫相待,寻源殊未还。"
"忆见萌芽日,还怜合抱时。旧欢如梦想,物态暗还移。
"我居清空表,君处红埃中。仙人持玉尺,废君多少才。
"吾兄失意在东都,闻说襟怀任所如。已纵乖慵为傲吏,


正月二十日与潘郭二生出郊寻春忽记去年是日同至女王城作诗乃和前韵 / 东门松彬

匹妇顽然莫问因,匹夫何去望千春。
仙人变化为白鹿,二弟玩之兄诵读。读多七过可乞言,
道在虚无不可闻。松桧稳栖三岛鹤,楼台闲锁九霄云。
海云引天仗,朔雪留边兵。作孽人怨久,其亡鬼信盈。
飘散云台下,凌乱桂树姿。厕迹鸳鹭末,蹈舞丰年期。
"海鸟知天风,窜身鲁门东。临觞不能饮,矫翼思凌空。
"酌此杯中物,茱萸满把秋。今朝将送别,他日是忘忧。
落日去关外,悠悠隔山陂。我心如浮云,千里相追随。"


谒衡岳庙遂宿岳寺题门楼 / 令狐戊午

解珮欲西去,含情讵相违。香尘动罗袜,绿水不沾衣。
勤学翻知误,为官好欲慵。高僧暝不见,月出但闻钟。"
常闻绿水曲,忽此相逢遇。扫洒青天开,豁然披云雾。
残照晚庭沈醉醒,静吟斜倚老松身。"
因嗟城郭营营事,不得长游空鬓残。"
"出身天宝今年几,顽钝如锤命如纸。作官不了却来归,
"冥鸿迹在烟霞上,燕雀休夸大厦巢。名利最为浮世重,
绿鉴开还懒,红颜驻且难。相思谁可诉,时取旧书看。"


/ 纳喇红静

"日暮游清池,疏林罗高天。馀绿飘霜露,夕气变风烟。
残霞照高阁,青山出远林。晴明一登望,潇洒此幽襟。
独坐公厅正烦暑,喜吟新咏见玄微。"
遥瞻尽地轴,长望极天隅。白云起梁栋,丹霞映栱栌。
"怜君守一尉,家计复清贫。禄米尝不足,俸钱供与人。
戎羯输天马,灵仙侍玉房。宫仪水蒐甲,门卫绿沈枪。
梦蝶萧条玉漏长。归去水云多阻隔,别来情绪足悲伤。
"孤云无定鹤辞巢,自负焦桐不说劳。服药几年期碧落,


宣城送刘副使入秦 / 章佳培灿

"游丝垂幄雨依依,枝上红香片片飞。
今日不论腰下组,请君看取鬓边丝。"
"烂熳红霞光照衣,苔封白石路微微。
对枕暮山碧,伴吟凉月孤。前贤多晚达,莫叹有霜须。"
竹亚虬龙白帝溪。富贵万场归紫酒,是非千载逐芳泥。
划多灰渐冷,坐久席成痕。(《江南野录》)
峰峦回合下闽川。侵星愁过蛟龙国,采碧时逢婺女船。
每许相亲应计分,琴馀常见话蓬瀛。"


嘲三月十八日雪 / 壤驷振岚

高斋乐宴罢,清夜道心存。即此同疏氏,可以一忘言。"
"天宫水西寺,云锦照东郭。清湍鸣回溪,绿水绕飞阁。
"今岁游山已恨迟,山中仍喜见辛夷。簪缨且免全为累,
两面或然如斗敌。圣王怒色览东西,剑刃一挥皆整齐。
藓色围波井,花阴上竹楼。(以下见《海录碎事》)
时时寄书札,以慰长相思。"
别来无限幽求子,应笑区区味六韬。"
拂檐皇姑舍,错落白榆秀。倚砌天竺祠,蛟龙蟠古甃.